វ៉ែន សុខសុជាតិ

វ៉ែន សុខសុជាតិ

Ven SokSocheat

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network