សង វិធួន

សង វិធួន

Song Vithoun

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia -NPIC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. C/C++
  4. Website Design With CSS