យឹម ជីវ័ន្ត

យឹម ជីវ័ន្ត

Yim Chivon

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):
  2. Microsoft Access (Level 2):
  3. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  4. Adobe Photoshop
  5. C# Beginning