លីវ ស៊ូលីន

លីវ ស៊ូលីន

Liv Sovlin

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. OOP PHP
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL
  6. C# Beginning
  7. C# Database Programming
  8. Website Design With CSS