សួន សំអ៊ាន

សួន សំអ៊ាន

Sourn Samean

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Partners for Development -PFD

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning