ហ៊ីម ម៉ាន់សួរី

ហ៊ីម ម៉ាន់សួរី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS

ស្នាដៃ