សាន់ ពីឡា

សាន់ ពីឡា

San Pila

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Database Programming
  3. Website Design With CSS