ជុំ លីម៉េង

ជុំ លីម៉េង

Chum Lymeng

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop