លី វីរៈ

លី វីរៈ

Ly Vireak

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS