ស្រៀង ចាន់ថេម

ស្រៀង ចាន់ថេម

Srieng Channthem

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS