អ៊ួង សត្យា

អ៊ួង សត្យា

Uong Sathya

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning