ហុង ពុទ្ឋារ៉ា

ហុង ពុទ្ឋារ៉ា

Hong Putheara

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning