ទ្រី សុខណេង

ទ្រី សុខណេង

Try Sokneng

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning