ខាំ សិត្យា

ខាំ សិត្យា

Kham Sethya

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Learner-Centred Methodology-LCM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning