វិចិត្រ ចន្ទ័ដាន់

វិចិត្រ ចន្ទ័ដាន់

Vichet Chandann

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++