នៃ វាសនា

នៃ វាសនា

Ney Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sachak Asia Development Institute -SADI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network