ពិន ប៊ុនថង

ពិន ប៊ុនថង

Pin Bunthorng

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning