ន​ន​ ចំរើន

ន​ន​ ចំរើន

Norn Chamroeun

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network