ឡេង សុផល

ឡេង សុផល

Len Sophal

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning