គឹមស្រួ សុផលនិរក្ស

គឹមស្រួ សុផលនិរក្ស

Kimsrour Sophal Nireak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន