គង្គា សុភក្រ័្តឬទ្ឋិ

គង្គា សុភក្រ័្តឬទ្ឋិ

Koungkea Sopheakrith

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning