ញ៉ឹក ពិសិដ្ឋ

ញ៉ឹក ពិសិដ្ឋ

Nhek Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. Adobe Photoshop