គួយ ម៉េងគ័ង

គួយ ម៉េងគ័ង

Kuoy Meng Korng

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន