គួយ ម៉េងគ័ង

គួយ ម៉េងគ័ង

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network

ស្នាដៃ