សន ពិសិដ្ឋ

សន ពិសិដ្ឋ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ