សន ពិសិដ្ឋ

សន ពិសិដ្ឋ

Sorn Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop