ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត

ប៊ុត ម៉ាធារ៉េត

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Adobe Photoshop
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃ