កូវ សុវណ្ណរតនា

កូវ សុវណ្ណរតនា

Kov Sovannrothana

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Ministry of National Defense

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning
  2. VB.NET Database