ជុក មេត្តា

ជុក មេត្តា

Chouk Meta

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++