អ៊ឹង ម៉េងហៃ

អ៊ឹង ម៉េងហៃ

Eng Meng Hay

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop