លាង ប៊ុនរ៉ុង

លាង ប៊ុនរ៉ុង

Leang Bunrong

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database