សេង សាន្តផល្លីន

សេង សាន្តផល្លីន

Seng Santphallin

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL