វ៉ា​ ឆេងអឿន

វ៉ា​ ឆេងអឿន

Va ChhengOeurn

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Prey Veng Province

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network
  2. SQL Server 2008 (Developer)
  3. VB.NET Database