ផេន ភារិទ្ឋិ

ផេន ភារិទ្ឋិ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. VB.NET Database

ស្នាដៃ