ផេន ភារិទ្ឋិ

ផេន ភារិទ្ឋិ

Phen Phearith

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. VB.NET Database

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន