ផង់ បូរ៉ាវី

ផង់ បូរ៉ាវី

Phong Boravy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. VB.NET Database