ឃឿន នឿម

ឃឿន នឿម

Khoeun Noeum

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Angkor University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5