ឈាង ពិសី

ឈាង ពិសី

Chheng Pisey

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning