ហាក់​ វណ្ណធី

ហាក់​ វណ្ណធី

Hak Vanthy

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning