ឈួង សុភក្រ័

ឈួង សុភក្រ័

Chhoun Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe InDesign