ឈួង សុភក្រ័

ឈួង សុភក្រ័

Chhoun Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe InDesign