ឌុច ស្ថាបនា

ឌុច ស្ថាបនា

Duch Stabana

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++