ភេម ព្រឿងសុភត្រា

ភេម ព្រឿងសុភត្រា

Phem Proeung Sok Pheak Tra

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL