លឹម សម្បតិ្ត

លឹម សម្បតិ្ត

Lim Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL