វាង សេងឡាយ

វាង សេងឡាយ

Veang Senglay

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Panha Chiet University-PCU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming