ផេង សុវណ្ណរ៉ាច

ផេង សុវណ្ណរ៉ាច

Pheng Sovannrach

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network