ខ្លូត វិច្ច័យ

ខ្លូត វិច្ច័យ

Khlot Vichai

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network