រស់ រតនា

រស់ រតនា

Rous Rothana

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Open Mind Center

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា