យ៉ែម ម៉ាប់

យ៉ែម ម៉ាប់

Yem Map

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sachak Asia Development Institute -SADI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. PHP & My SQL
  3. VB.NET Beginning
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន