អ់ល ពណ្ណរាយ

អ់ល ពណ្ណរាយ

អ់ល ពណ្ណរាយ

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network