សែម សុវណ្ណារា

សែម សុវណ្ណារា

Sem Sovannara

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី khemarak University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++