ម៉ុញ វីរៈ

ម៉ុញ វីរៈ

Monh Vireak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Merchandiser

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Flash
  3. Adobe Photoshop
  4. C# Beginning