ប៊ុន ពេជ្រឩត្តម

ប៊ុន ពេជ្រឩត្តម

Bun Pich Uddam

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming