ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត

ហាសាន់ អារ៉ាហ្វាត

Hassan Arafat

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS